Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (Khóa VIII) về xây dựng Đảng*

Là một hội nghị trong chương trình kế hoạch của khóa VIII, nhưng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ sáu (lần 2) của Đảng giữ một vị trí cực kỳ quan trọng.

Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” là cột mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, gắn với các Nghị quyết Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 5 và Nghị quyết Trung ương 6 (lần 1), là một bước đầu chuẩn bị cho Đại hội IX của Đảng.

Suốt gần bảy thập kỷ qua, trước những thử thách gay go, ác liệt, trong các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, độc lập tự chủ, sáng tạo, lãnh đạo nhân dân đoàn kết phấn đấu làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Hơn 10 năm qua, lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều biến động phức tạp, bất lợi cho chủ nghĩa xã hội, Đảng ta tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng, nguyên tắc chiến lược, sáng tạo chủ trương, chính sách, hình thức, bước đi phù hợp với cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đã tạo ra thế và lực mới để cách mạng nước ta tiếp tục đi lên. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định, không chỉ ở đường lối, chính sách mà còn ở đội ngũ cán bộ, đảng viên được rèn luyện, trưởng thành.

“Tuy nhiên, trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém: sự suy thoái về tư tưởng chính trị; tình trạng tham nhũng, quan liêu, lãng phí của một bộ phận cán bộ, đảng viên có chiều hướng phát triển nghiêm trọng hơn. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ không nghiêm, bộ máy tổ chức của Đảng và Nhà nước chậm được củng cố và đổi mới”[1].

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hơn lúc nào hết, Đảng ta phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao hơn nữa sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của mình, khắc phục cho được các khuyết điểm, các biểu hiện tiêu cực và yếu kém. Đảng phải mạnh từ Trung ương đến cơ sở, ở tất cả các cấp, các ngành, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay” là thành quả trí tuệ tập thể của toàn Đảng, toàn dân, là tinh thần trách nhiệm rất cao của Trung ương trước Đảng, trước dân. Hội nghị Trung ương tập trung kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII, các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, đưa ra những chủ trương, giải pháp lớn bảo đảm Đảng mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, Đảng giữ vững vai trò lãnh đạo, Đảng không ngừng nâng cao uy tín trong nhân dân “phát huy ưu điểm, kiên quyết sửa chữa các khuyết điểm, tiếp tục củng cố, chỉnh đốn, để ngày càng vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt là về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tổ chức và cán bộ”.

Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc các nội dung quan điểm Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) đặc biệt chú trọng những nhiệm vụ: Tăng cường sự thống nhất trong Đảng về nhận thức, ý chí và hành động; đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận; đổi mới công tác giáo dục trong Đảng và trong xã hội về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu có hiệu quả; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình trong Đảng, củng cố tổ chức, tăng cường sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng; sắp xếp lại tổ chức, bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị; toàn Đảng tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình; cải tiến việc ra nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng.

Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng thật sự đổi mới việc ra nghị quyết. Nghị quyết của Trung ương ngắn gọn, dễ hiểu, dễ làm, tập trung vào những nội dung cơ bản, cấp bách trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay. Những nội dung đó đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân. Việc tổ chức thực hiện đồng bộ, kiên quyết, nghiêm túc và hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở có ý nghĩa quyết định nhất.

Các cấp ủy và tổ chức đảng ở các cấp, các ngành, các địa phương, trên cơ sở nghị quyết Trung ương, xây dựng chương trình hành động cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành, từng lĩnh vực, từng cơ sở. Gắn chương trình hành động về xây dựng Đảng với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng, quan liêu và các tiêu cực khác trong bộ máy Đảng và Nhà nước, các đoàn thể quần chúng.

Tập trung vào việc xây dựng và thực hiện những nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể liên quan đến đời sống của nhân dân, xóa đói, giảm nghèo, tập trung sức chống hạn và sản xuất vụ đông xuân, giải quyết nhanh những đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức bách đặt ra, thực hiện tốt quy chế dân chủ, đến với dân, thấu hiểu dân.

Các cấp ủy, trước hết là thường vụ, người đứng đầu tổ chức đảng, chính quyền, cơ quan đoàn thể phải tập trung công sức chỉ đạo thực hiện nghị quyết về xây dựng Đảng lần này một cách nghiêm túc, có hiệu quả, bảo đảm lời nói đi đôi với việc làm, tạo chuyển biến thật sự cho công tác xây dựng đảng để Đảng ta ngang tầm nhiệm vụ.

Theo gương và cách làm của Trung ương lần này, các địa phương, các cấp, các ngành, đơn vị phải đổi mới cách triển khai, quán triệt Nghị quyết Đảng. Dồn tâm, dồn sức xây dựng bằng được những chương trình hành động thiết thực, tạo lòng tin mới cho nhân dân bởi những việc làm và kết quả cụ thể.

Với niềm tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với quyết tâm mới, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, “nâng cao sức chiến đấu và vai trò lãnh đạo, nâng cao uy tín và thanh danh Đảng, thực hiện quan hệ máu thịt với nhân dân, Đảng - Dân một ý chí” như lời đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta.

-----------------------

* Xã luận Báo Nhân Dân

Báo Nhân Dân, số 15940, ngày 25/2/1999

[1]. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015, t.58, tr.57-58 (B.T).

Tin liên quan

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Huyện Yên Mỹ nằm ở phía bắc tỉnh Hưng Yên là vùng đất cổ giao lưu của ba vùng văn hóa: Xứ Đông, xứ Bắc và Sơn Nam. Nơi đây sản sinh nhiều danh nhân nổi tiếng của đất nước như Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, Tể tướng Phạm Công Trứ, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Trung tướng Nguyễn Bình - Danh nhân quân sự Việt Nam. Đặc biệt là nhà chính trị Nguyễn Văn Linh. Lịch sử ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.
Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Những lần về thăm quê của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Dưới mái hiên nhà, ông Đặng Đình Được, người đã có tròn hai thập niên trông coi Khu tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh say sưa kể về chuyến thăm quê đầu tiên của người con kiệt xuất sinh ra từ mảnh đất Giai Phạm (Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông Được bảo: Qua sáu lần về thăm Hưng Yên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã để lại cho nhân dân những bài học giản dị mà sâu sắc về đạo đức người đảng viên, người làm cách mạng.
Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Kiên định thực tiễn để tiến lên

Là Tổng Bí thư đầu tiên của thời kỳ Đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Linh có công lao to lớn khi cùng tập thể lãnh đạo của Đảng thiết kế và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đường lối đổi mới, xuất phát từ tổng kết thực tiễn sinh động trên nhiều lĩnh vực. Trong suốt 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn cho thấy hình ảnh của một nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo, luôn trăn trở tìm tòi trước những diễn biến mới của thực tiễn với tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật” để tìm phương hướng tiến lên.
Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Nguyễn Văn Linh - Một nhà lãnh đạo đổi mới kiên định

Không phải ngẫu nhiên mà tên tuổi đồng chí Nguyễn Văn Linh được gắn liền với hai chữ Đổi mới. Đồng chí được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội lần thứ VI, mà Đại hội lần thứ VI là Đại hội đề ra đường lối đổi mới và mở đầu cho thời kỳ đổi mới. Đó là một cái lý. Song cái lý lại được chứng minh sâu sắc hơn nhiều, có tính thuyết phục hơn nhiều bởi hoạt động thực tiễn của đồng chí.