Cách làm sáng tạo đổi mới hình thức tuyên truyền về xây dựng Đảng

Sự kiện khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" là một việc làm hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, một việc làm tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và rất phù hợp xu thế chung của xã hội.
Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. (Ảnh: NHẬT QUANG)
Đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng. (Ảnh: NHẬT QUANG)

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Báo Nhân Dân xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng tại sự kiện này.

Hôm nay tôi vinh dự được dự và phát biểu tại Lễ khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay. Trước hết, xin chúc mừng Báo Nhân Dân có thêm một trang thông tin đặc biệt tiếp theo Trang thông tin đặc biệt “Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”“Hồ Chí Minh và tư tưởng lấy dân làm gốc” (cả 2 trang thông tin này đều được nhận Giải thưởng “Sản phẩm truyền thông sáng tạo” tại Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng mang tên Búa liềm vàng).

Đây là một việc làm hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, một việc làm tích cực thực hiện chủ trương của Đảng, chương trình hành động của Chính phủ và rất phù hợp xu thế chung của xã hội. Tôi cho rằng, đây là một cách làm sáng tạo đổi mới hình thức tuyên truyền về xây dựng Đảng.

1. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay giúp cho cán bộ, đảng viên và công chúng hiểu thêm về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo của Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là nhà hoạt động thực tiễn. Từ những năm 1936-1937, đồng chí được kết nạp vào Đảng và hoạt động ở Hải Phòng, cùng các đồng chí trong Thành ủy Hải Phòng vừa phát triển, củng cố tổ chức vừa phát động công nhân, lao động đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Sau đó, đồng chí hoạt động tại Hà Nội một thời gian rồi chuyển vào hoạt động tại Sài Gòn, sau đó lại được Đảng điều ra Trung kỳ để lập lại Xứ ủy Trung kỳ.

Sau năm 1945, đồng chí Nguyễn Văn Linh hoạt động ở Nam Bộ, giữ các cương vị Bí thư Thành ủy, Bí thư Đặc khu ủy Sài Gòn-Gia Định, Ủy viên Xứ ủy Nam Bộ, Thường vụ Xứ ủy Nam Bộ, rồi là Quyền Bí thư Xứ ủy Nam Bộ.

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III của Đảng đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, làm Bí thư, rồi Phó Bí thư Trung ương Cục miền Nam.

Sau khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất, đồng chí Nguyễn Văn Linh từng giữ các cương vị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được bầu vào Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, giữ chức Trưởng Ban Cải tạo XHCN của Trung ương, Trưởng Ban Dân vận Mặt trận Trung ương, Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam trước khi được phân công làm Thường trực Ban Bí thư và đến Đại hội VI của Đảng (tháng 12-1986) được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chính những năm tháng lăn lộn với thực tiễn cách mạng cả trong thời chiến và trong thời bình đã giúp đồng chí Nguyễn Văn Linh có cái nhìn thực tế để đề xuất với Trung ương thực hiện công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Không chỉ vậy, đồng chí Nguyễn Văn Linh cũng là Nhà lãnh đạo của Đảng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong cuốn C.Mác-Ph.Ăng-ghen, tuyển tập, tập 1 (Nxb Sự thật, H.1980, tr.432-433), C.Mác đã viết: “Chủ nghĩa cộng sản không phải là một học thuyết mà là một phong trào. Nó xuất phát không phải từ những nguyên tắc mà từ những sự thực. Những người cộng sản không lấy thứ triết học này nọ, mà lấy toàn bộ quá trình lịch sử trước đây và đặc biệt là những kết quả thực tế của quá trình trước mắt tại các nước văn minh làm tiền đề của họ...”.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” và căn cứ vào “những sự thực” và “những kết quả thực tế của quá trình trước mắt” tại nước ta trong thời gian đó để khởi xướng và trực tiếp cùng Trung ương Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc Đổi mới ở Việt Nam.

Điều đó chứng minh một cách sinh động rằng đồng chí Nguyễn Văn Linh đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở nước ta.

2. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" giúp cho cán bộ, đảng viên và công chúng hiểu rõ quá trình từ đổi mới tư duy của Đảng đến đổi mới căn bản, toàn diện chính trị, kinh tế-xã hội đất nước.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, Đại hội VI của Đảng đã nghiêm khắc nhận sai lầm, khuyết điểm, đó là những sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện do mắc “bệnh” duy ý chí, chủ quan, nóng vội. Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, Đại hội VI của Đảng đã đề ra chủ trương Đổi mới, trước hết là đổi mới tư duy.

31 bài báo của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với bút danh N.V.L. trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” trên báo Nhân Dân đã đề cập đến hàng loạt những tồn tại trong hệ thống chính trị và kinh tế-xã hội nước ta thời đó. Đồng thời, chỉ ra những vấn đề hết sức cấp thiết đến tiến trình đổi mới, “mở cửa” và hội nhập.

Tư tưởng trong những bài báo này đã tác động mạnh mẽ, dần dần làm thay đổi nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần làm đổi mới tư duy của cả hệ thống chính trị.

3. Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" giúp cho cán bộ, đảng viên và công chúng thấy rõ quyết tâm và bản lĩnh của người đứng đầu Đảng vừa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vừa quyết tâm đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực và thói hư tật xấu trong cán bộ, đảng viên - những vấn đề đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Nhiều hội thảo khoa học gần đây đã làm rõ hơn vai trò quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong việc chỉ đạo các phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương khóa VI tạo được không khí dân chủ thảo luận các quan điểm trái chiều về chính sách kinh tế và các vấn đề chính trị cơ bản, góp phần tạo được những cải cách quan trọng.

Trong số những bài báo trong chuyên mục “Những việc cần làm ngay” có một số bài báo thẳng thắn đấu tranh với những biểu hiện của căn bệnh bảo thủ, giáo điều, tham ô, nhũng nhiễu cùng nhiều thói hư, tật xấu trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều bài báo giờ đây chúng ta đọc lại vẫn cảm thấy như đồng chí Nguyễn Văn Linh đang nói về những hiện tượng đang diễn ra gần đây.

Với một lượng thông tin đồ sộ được số hóa, tin tưởng rằng Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và "Những việc cần làm ngay" sẽ trở thành kho tư liệu quý giá về đồng chí Nguyễn Văn Linh và công tác xây dựng Đảng những năm đầu của công cuộc đổi mới, giúp các cơ quan báo chí tra cứu, tham khảo để tuyên truyền rộng rãi, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Tin liên quan

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Thúc đẩy phong trào "Nói và Làm" trong giai đoạn mới

Không chỉ có giá trị trong những ngày đầu tiên của sự nghiệp Đổi mới, “Những việc cần làm ngay” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh còn mang sức sống thời đại, góp phần định hướng và động viên cán bộ, đảng viên, quân dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, cũng như trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay”

Chiều 24/4, Báo Nhân Dân chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và “Những việc cần làm ngay” tại địa chỉ http://nguyenvanlinh.nhandan.vn. Trang thông tin tiếp tục hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số của Báo Nhân Dân, kết hợp thông tin, dữ liệu chính thống với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm số hóa những tư liệu đặc biệt quý giá về xây dựng Đảng.
[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nhà lãnh đạo kiên định, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Những phẩm chất cao đẹp, những quyết sách sáng tạo, nhạy bén trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhất là về tinh thần đổi mới của đồng chí đã, đang và mãi mãi là nguồn cổ vũ to lớn, là phương châm chiến lược, là phương thức hành động để toàn Đảng, toàn dân ta đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới ngày càng đạt nhiều thắng lợi.
Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Yên Mỹ phát huy sức mạnh nội sinh

Huyện Yên Mỹ nằm ở phía bắc tỉnh Hưng Yên là vùng đất cổ giao lưu của ba vùng văn hóa: Xứ Đông, xứ Bắc và Sơn Nam. Nơi đây sản sinh nhiều danh nhân nổi tiếng của đất nước như Trạng nguyên Đỗ Thế Diên, Tể tướng Phạm Công Trứ, Nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, Trung tướng Nguyễn Bình - Danh nhân quân sự Việt Nam. Đặc biệt là nhà chính trị Nguyễn Văn Linh. Lịch sử ghi nhận Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh - người mở đường và có công lớn trong công cuộc đổi mới đất nước.